Regulamin

REGULAMIN SERWISU SPRZEDAMBRON.PL

I. DEFINICJE.
Użyte w Regulaminie definicje oznaczają:
1. Sprzedambron.pl – oznacza serwis Sprzedambron.pl znajdujący się na stronie internetowej: https://sprzedambron.pl
2. Usługi – funkcjonalności udostępniane Użytkownikom przez Sprzedambron.pl
3. Konto – indywidualny profil Użytkownika, zawierający dane potrzebne do świadczenia Usług, stan konta oraz login i hasło umożliwiające identyfikację i indywidualny dostęp Użytkownika do Usług.
5. Użytkownik – podmiot posiadający dostęp do Usług, będący osobą fizyczną posiadającą pełnię zdolności do czynności prawnych, osoba prawną lub jednostką organizacyjną, która na mocy określonych przepisów posiada możliwość bycia podmiotem praw lub obowiązków.
6. Regulamin – niniejszy regulamin serwisu Sprzedambron.pl

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
1. Właścicielem Sprzedambron.pl jest: PRO Anna Dębska ul. Zygmunta Krasińskiego 32, 06-400 Ciechanów
2. Użytkownik może szybko i efektywnie kontaktować się ze Sprzedambron.pl poprzez:
– wiadomości e-mail pod adresem: og********@sp**********.pl
w dniach: od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00;

III. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1. W celu korzystania z Usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać:
a) przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,
b) włączoną obsługę Java Script,
c) aktywny adres e-mail.
2. Warunkiem świadczenia Usług określonych w Regulaminie jest dokonanie zapoznanie się i zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Regulamin został umieszczony na aktualnej stronie internetowej Sprzedambron.pl i jest udostępniany Użytkownikowi przed zawarciem umowy.

IV. REJESTRACJA I KONTO UŻYTKOWNIKA.
1. Na zasadach określonych w niniejszym paragrafie Sprzedambron.pl zawiera z Użytkownikiem umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, na podstawie której tworzone jest Konto Użytkownika.
2. Sprzedambron.pl umożliwia dodawania ogłoszeń bez konieczności rejestracji konta Użytkownika.
3. Użytkownik, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny.
3. Dla założenia konta niezbędne jest podanie następujących danych:
a) nazwa użytkownika;
c) aktywny adres e-mail;
4. Rejestracja dokonuje się w momencie wprowadzenia niezbędnych danych do formularza na stronie Sprzedambron.pl
5. W celu potwierdzenia rejestracji należy kliknąć w link aktywacyjny, który wysyłany jest na podany adres e-mail.
6. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
7. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
8. Sprzedambron.pl zastrzega sobie możliwość wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w przypadku braku aktywności na Koncie Użytkownika w okresie 360 dni
9. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do Konta Użytkownika oraz jego usunięciem.
10. Sprzedambron.pl może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:
a) cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania serwisu;
b) działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich;
c) otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności;
d) użytkownik w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu;
11. Przed wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną a także w przypadkach naruszeń Regulaminu mniejszej wagi, Sprzedambron.pl może zawiesić Konto Użytkownika na czas nieokreślony. Konto Użytkownika polega na zablokowaniu możliwości korzystania z Usług. Decyzja o zawieszeniu Konta Użytkownika zostanie cofnięta w razie ustania lub wyjaśnienia przyczyny zawieszenia.
12. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Użytkownika może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w Koncie Użytkownika lub poprzez usunięcie Konta Użytkownika.

13. Dodawać ogłoszenia w serwisie sprzedambron.pl mogą jedynie użytkownicy prywatni. Wyjątkiem są firmy, które współpracują z serwisem na podstawie umowy handlowej.

V. USŁUGI.
1. Serwis internetowy Sprzedambron.pl umożliwia Użytkownikom publikowanie w sieci internetowej bezpłatnych ogłoszeń, począwszy od dnia zawarcia umowy oraz umożliwia korzystanie z usługi „Wyróżnij” zgodnie z funkcjonalnościami na stronie serwisu.
2. Zamieszczanie ogłoszeń w serwisie oraz uzyskanie dostępu do wszystkich ogłoszeń w serwisie Sprzedambron.pl jest bezpłatne.
3. Użytkownik samodzielnie ustala treść ogłoszenia i odpowiada za zgodność treści ogłoszenia ze stanem faktycznym oraz prawnym. Ogłoszenie utrzymywane jest w serwisie przez okres 30 dni.
4. Użytkownik posiadający konto użytkownika może edytować treść ogłoszenia w trakcie emisji na stronie Sprzedambron.pl a także usunąć ogłoszenie z serwisu.
5. Po upływie okresu publikacji ogłoszenie staje się nieaktywne i niewidoczne w Sprzedambron.pl
6. Użytkownik dokonuje płatności za usługę wyróżnienia ogłoszenia z góry.
7. Płatność dokonywana jest zgodnie z Cennikiem znajdującym się w formularzu ogłoszenia.
8. Opłata za wyróżnienie ogłoszenia odbywa się za pomocą płatności elektronicznych realizowanych przez Dotpay.pl
9. Zabronione jest przekazywanie do serwisu wszelkich materiałów, komentarzy, wypowiedzi, itp. zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, w tym naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym. Zaznacza się, iż treści umieszczane przez użytkowników nie są poglądami i opiniami właścicieli Sprzedambron.pl
10. Niedozwolone jest wykorzystywanie serwisu, jego funkcjonalności w każdej płaszczyźnie do innych celów – sprzecznych lub niewłaściwych – niż to wynika z charakteru i przedmiotu serwisu. Zabronione jest wprowadzanie do obrotu przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany, a w szczególności pochodzących z przestępstwa.
11. Zabrania się umieszczania w treści ogłoszeń reklamy innych serwisów oraz stron www poprzez podanie ich nazwy bądź adresu url.
12. Użytkownik korzysta z wszelkich informacji dostępnych w niniejszym serwisie na własne ryzyko i odpowiedzialność.
13. Korzystanie z serwisu podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.
14. Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie straty i szkody powstałe na skutek jego zawinionych działań lub zaniechań oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich, także dochodzone przed sądem, skierowane przeciw właścicielom Sprzedambron.pl a związane z jego zachowaniem niezgodnym z niniejszym regulaminem lub w inny sposób zabronionym bądź wyrządzającym komukolwiek szkodę bądź krzywdę.
15. Użytkownik oświadcza, iż posiada odpowiednie zgody i uprawnienia do materiałów umieszczonych w serwisie. Sprzedambron.pl ma prawo uzależnić świadczenie swoich usług i korzystanie z serwisu przez użytkownika od uprzedniego uprawdopodobnienia przez niego legalności umieszczanych materiałów.
16. Sprzedambron.pl zastrzega sobie prawo do: redagowania, skracania bądź usuwania materiałów, ogłoszeń i treści o charakterze bezprawnym, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego.
17. Sprzedambron.pl oświadcza, że materiały, ogłoszenia i informacje składające się na zasoby serwisu, są zbierane i redagowane z należytą starannością, w celu zapewnienia rzetelności, aktualności i kompletności przygotowywanego serwisu, jednak materiały te nie mogą być przedmiotem jakiejkolwiek odpowiedzialności właścicieli Sprzedambron.pl
Sprzedambron.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez użytkowników.
18. Sprzedambron.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych w serwisie treści, za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez użytkownika, informacji uzyskanych za jego pośrednictwem, a w szczególności za decyzje użytkownika podjęte w oparciu o informacje publikowane w serwisie.
19. Sprzedambron.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania w treści ogłoszenia przez Użytkownika, nieprawdziwych czy niepełnych danych, czy zapewnieniu o właściwościach, których rzecz nie posiada, jak również za skutki realizacji transakcji, które mogą być zawarte na podstawie ogłoszeń zamieszczonych w serwisie, a także za nie dojście do skutku tychże transakcji.
20. Sprzedambron.pl nie spoczywa odpowiedzialność za działania osób trzecich, jak również za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego użytkownika, bądź jego zasobów danych, w trakcie lub w związku z korzystaniem z zasobów serwisu.
21. Sprzedambron.pl nie ponosi również odpowiedzialności za skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła użytkownika.
22. Sprzedambron.pl zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości niniejszego serwisu w każdym czasie bez konieczności wcześniejszego powiadomienia użytkowników.

VI. REKLAMACJE.
1. Użytkownicy mogą składać reklamacje odnośnie Usług świadczonych przez Sprzedambron.pl
2. Reklamacja może być złożona:
a) w formie pisemnej – przesyłką pocztową na adres kontaktowy Sprzedambron.pl
c) w formie elektronicznej na adres mailowy re********@Sp**********.pl
3. Reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika, transakcji oraz treść reklamacji.
4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania.

VII. PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY.
1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Użytkownik będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
2. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza, i wysłane dowolnym na dane kontaktowe Sprzedambron.pl
3. Sprzedambron.pl niezwłocznie przesyła konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez konsumenta adres e-mail.
4. W przypadku skorzystania z prawa , o którym mowa w ust. 1 umowę o świadczenie usług uważa się za niezwartą.
5. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach określonych w art. 38 ustawy i o prawach konsumenta, a w szczególności w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
6. Sprzedambron.pl informuje Użytkowników o utracie prawa do odstąpienia od umowy oraz możliwości wyrażenia na to zgody poprzez funkcjonalność serwisu przy korzystaniu z Usługi.
7. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, gdy Użytkownik wyraźnie zażądał wykonywanie usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, ma on obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
8. Prawo do odstąpienia nie przysługuje Użytkownikowi również w innych przypadkach określonych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Sprzedambron.pl zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych Usług.
2. Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność z prawdą danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.
3. Baza danych osobowych Użytkowników podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
4. Administratorem danych osobowych jest PRO Anna Dębska który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
5. Sprzedambron.pl nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym osobom. Sprzedambron.pl zaznacza, iż nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.
6. Sprzedambron.pl nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu jej działalności oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Sprzedambron.pl takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
7. Sprzedambron.pl zapewnia Użytkownikowi realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.
8. Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z systemu Sprzedambron.pl jest dokonywane na podstawie przesłania pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem danych Użytkownika.
9. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Sprzedambron.pl jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika oraz wypowiedzeniem umowy.
10. Wraz z usunięciem Konta Użytkownika Sprzedambron.pl usunie dane Użytkownika na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Sprzedambron.pl ma możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania Użytkownika po usunięciu Konta Użytkownika na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
2. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.
3. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedambron.pl. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest konsument.
4. Sprzedambron.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu zarejestrowani Użytkownicy zostaną powiadomieniu drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia.